Thuật ngữ gia đình tiếng Hoa

Bạn  -> 
 -> 
 -> 

Công cụ này khá dễ sử dụng, để tìm cách xưng hô họ hàng tiếng Quảng Đông. Bắt đầu bên trái từ bạn, sau đó chọn họ hàng của bạn và rồi người họ hàng của người đó cho đến người họ hàng bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn để họ lớn hơn hay nhỏ hơn bạn vì đôi khi điều này cũng ảnh hưởng đến cách xưng hô. Nếu có tùy chọn, công cụ cũng sẽ đưa ra cách xưng hô chính thức hoặc không chính thức. Nó cũng đưa ra cách xưng hô với bính âm. Ví dụ bạn muốn tìm xem em trai của mẹ bạn gọi là gì trong tiếng Trung Quảng Đông. Bạn sẽ cần chọn Bạn - Mẹ - Em trai. Bạn sẽ gọi là jiù jiù hay jiù fù trong quan hệ chính thức ở Trung Quốc.

Để rõ hơn, bạn có thể xem video Bạn gọi họ hàng bằng tiếng Trung thế nào? trên Youtube.

Công cụ này khá dễ sử dụng, để tìm cách xưng hô họ hàng tiếng Quảng Đông. Bắt đầu bên trái từ bạn, sau đó chọn họ hàng của bạn và rồi người họ hàng của người đó cho đến người họ hàng bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn để họ lớn hơn hay nhỏ hơn bạn vì đôi khi điều này cũng ảnh hưởng đến cách xưng hô. Nếu có tùy chọn, công cụ cũng sẽ đưa ra cách xưng hô chính thức hoặc không chính thức. Nó cũng đưa ra cách xưng hô với bính âm. Ví dụ bạn muốn tìm xem em trai của mẹ bạn gọi là gì trong tiếng Trung Quảng Đông. Bạn sẽ cần chọn Bạn - Mẹ - Em trai. Bạn sẽ gọi là jiù jiù hay jiù fù trong quan hệ chính thức ở Trung Quốc.

Để rõ hơn, bạn có thể xem video Bạn gọi họ hàng bằng tiếng Trung thế nào? trên Youtube.

Other pages and resources

You may also be interested in: