Chuyển Hán tự (Hán ngữ) và Bính âm sang tiếng Hàn

Công cụ tiếng Hoa sang tiếng Hàn

Với công cụ này, bạn có thể chuyển đổi Hán tự hoặc bính âm sang tiếng Hàn. Trong khung bên trái, nhập Hán tự (Hán tự giản thể hoặc phồn thể) và chọn cách mà bạn muốn công cụ chuyển đổi. Tùy chọn đầu tiên là chỉ hiển thị tiếng Hàn; tùy chọn thứ hai, hiển thị tiếng Hàn với thanh điệu tiếng Hoa; tùy chọn thứ ba, hiển thị Hán tự với tiếng Hàn trong ngoặc đơn. Tùy chọn thứ tư là chỉ hiển thị Hán tự với tiếng Hàn trong ngoặc đơn cùng với chữ số thanh điệu tiếng Hoa. Tùy chọn thứ năm là hiển thị Hán tự với tiếng Hàn bên dưới và tùy chọn thứ sáu hiển thị Hán tự với tiếng Hàn bên dưới cùng với dấu thanh. Dấu thanh này cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi bính âm hán ngữ sang tiếng Hàn.

Với công cụ này, bạn có thể chuyển đổi Hán tự hoặc bính âm sang tiếng Hàn. Trong khung bên trái, nhập Hán tự (Hán tự giản thể hoặc phồn thể) và chọn cách mà bạn muốn công cụ chuyển đổi. Tùy chọn đầu tiên là chỉ hiển thị tiếng Hàn; tùy chọn thứ hai, hiển thị tiếng Hàn với thanh điệu tiếng Hoa; tùy chọn thứ ba, hiển thị Hán tự với tiếng Hàn trong ngoặc đơn. Tùy chọn thứ tư là chỉ hiển thị Hán tự với tiếng Hàn trong ngoặc đơn cùng với chữ số thanh điệu tiếng Hoa. Tùy chọn thứ năm là hiển thị Hán tự với tiếng Hàn bên dưới và tùy chọn thứ sáu hiển thị Hán tự với tiếng Hàn bên dưới cùng với dấu thanh. Dấu thanh này cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi bính âm hán ngữ sang tiếng Hàn.

Other pages and resources

You may also be interested in: