Công cụ đếm Hán tự

Hán tự:   0
Số chữ cái:   0
Tổng cộng:   0

Nhập văn bản tiếng Hoa của bạn vào khung và bạn có thể biết được số từ của văn bản. Bạn cũng có thể nhập văn bản tiếng Anh kèm tiếng Trung để xem có bao nhiêu ký tự tiếng Anh và bao nhiêu ký tự tiếng Trung.

Nhập văn bản tiếng Hoa của bạn vào khung và bạn có thể biết được số từ của văn bản. Bạn cũng có thể nhập văn bản tiếng Anh kèm tiếng Trung để xem có bao nhiêu ký tự tiếng Anh và bao nhiêu ký tự tiếng Trung.

Other pages and resources

You may also be interested in: