Thứ tự nét viết động cho Hán tự

Please wait while this loads. It shouldn't take too long

Hoạt ảnh bút thuận tiếng Trung

Đây là công cụ tra cứu ảnh động bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Trung.

Điền văn bản tiếng Trung và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự. Chỉ cần dán các ký tự tiếng Trung vào phía bên trái và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự bên tay phải. Khi điền các ký tự, sẽ có tùy chọn hiện từng ký tự (đơn lẻ) hay hiện tất cả cùng lúc. Nếu chọn hiện từng ký tự, bạn sẽ thấy các ký tự hiện lần lượt, có thể dừng/bắt đầu để nhìn rõ hơn. Với tùy chọn hiện tất cả cùng lúc, bút thuận của các ký tự sẽ hiện cùng lúc. Bạn cũng có thể chọn tốc độ và màu sắc của bút thuận hiện ra cũng như màu nền. Nếu nhấp vào ảnh bạn có thể xem ảnh lớn hơn.

Các ký tự không có bút thuận sẽ hiển thị ở dạng hộp màu xanh. Nếu bạn nhập nhiều Hán tự cùng lúc, có thể sẽ mất chút thời gian để tải.

Đây là công cụ tra cứu ảnh động bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Trung.

Điền văn bản tiếng Trung và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự. Chỉ cần dán các ký tự tiếng Trung vào phía bên trái và bạn sẽ thấy bút thuận cho từng ký tự bên tay phải. Khi điền các ký tự, sẽ có tùy chọn hiện từng ký tự (đơn lẻ) hay hiện tất cả cùng lúc. Nếu chọn hiện từng ký tự, bạn sẽ thấy các ký tự hiện lần lượt, có thể dừng/bắt đầu để nhìn rõ hơn. Với tùy chọn hiện tất cả cùng lúc, bút thuận của các ký tự sẽ hiện cùng lúc. Bạn cũng có thể chọn tốc độ và màu sắc của bút thuận hiện ra cũng như màu nền. Nếu nhấp vào ảnh bạn có thể xem ảnh lớn hơn.

Các ký tự không có bút thuận sẽ hiển thị ở dạng hộp màu xanh. Nếu bạn nhập nhiều Hán tự cùng lúc, có thể sẽ mất chút thời gian để tải.

Other pages and resources

You may also be interested in: