Hướng dẫn đổi số đếm dạng chữ sang tiếng Trung

Công cụ này đổi số đếm dạng chữ tiếng Anh (chẳng hạn five million six thousand one hundred and twenty two thành 四千五百万六千一百二十二) và từ số tiếng Trung sang tiếng Anh. Nếu bạn chọn "không kèm và (and)" thì 四千五百万六千一百二十二 sẽ thành forty five million six thousand one hundred twenty two. Nếu chọn Hiện và (and), bạn sẽ thấy forty five million six thousand one hundred and twenty two. Công cụ đổi số tiếng Trung sang tiếng Anh này có thể đổi các số lớn đến hàng triệu!

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.