ตัวเลขภาษาจีนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ


วิธีการแปลงตัวเลขแบบเขียนเป็นตัวเลขภาษาจีน

เครื่องมือนี้เปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น forty five million six thousand one hundred and twenty two เป็น 四千五百万六千一百二十二) และก็เปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนเป็นตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากคุณเลือก "without and" จากนั้น 四千五百万六千一百二十二 จะแสดงเป็น forty five million six thousand one hundred twenty two หากคุณเลือก Show and คุณจะเห็น forty five million six thousand one hundred and twenty two เครื่องมือแปลงตัวเลขภาษาจีนเป็นตัวเลขภาอังกฤษนี้สามารถทำงานได้กับตัวเลขหลายหลักไปจนถึงพันล้าน!

 

เครื่องมือนี้เปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น forty five million six thousand one hundred and twenty two เป็น 四千五百万六千一百二十二) และก็เปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีนเป็นตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากคุณเลือก "without and" จากนั้น 四千五百万六千一百二十二 จะแสดงเป็น forty five million six thousand one hundred twenty two หากคุณเลือก Show and คุณจะเห็น forty five million six thousand one hundred and twenty two เครื่องมือแปลงตัวเลขภาษาจีนเป็นตัวเลขภาอังกฤษนี้สามารถทำงานได้กับตัวเลขหลายหลักไปจนถึงพันล้าน!

 

Other pages and resources

You may also be interested in: