Chinese Converter > ไชนีสคอนเวอร์เตอร์ > แปลงอักษรภาษาจีน(ฮั่นจื้อ)และพินอินเป็นฮันกึล


  워
  워3
  我(워)
  我(워3)
  我
     워
  我
     워3
เครื่องมือแปลงภาษาจีนเป็นฮันกึล
คุณสามารถแปลงอักษรภาษาจีนหรือพินอินเป็นฮันกึลด้วยเครื่องมือนี้ โดยใส่อักษรภาษาจีน(แบบย่อหรือแบบเต็ม)ลงไปในกล่องทางซ้าย จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการให้เครื่องมือแปลงอย่างไร ตัวเลือกแรกคือการแสดงเพียงแค่อักษฮันกึล ตัวเลือกที่สองจะแสดงอักษรฮันกึลและโทนเสียงภาษาจีน, ตัวเลือกที่สามแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลในวงเล็บ ตัวเลือกที่สี่แสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและหมายเลขกำกับโทนเสียงภาษาจีนในวงเล็บ ตัวเลือกที่ห้าแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลอยู่ด้านล่าง และตัวเลือกสุดท้ายแสดงอักษรภาษาจีนโดยมีฮันกึลและเครื่องหมายโทนเสียงอยู่ด้านล่าง โทนเสียงเหล่านี้สามารถใช้ในการแปลงฮั่นหยู่พินอินเป็นฮันกึล

Copyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.