Chinese Converter > ไชนีสคอนเวอร์เตอร์ > คำเรียกคนในครอบครัวภาษาจีน

You ->
->
->
อายุมากกว่าคุณ    อายุน้อยกว่าคุณ
เครื่องมือนี้ใช้ค่อนข้างง่าย โดยเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียกความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นภาษาจีน เริ่มต้นจากทางซ้ายซึ่งคือตัวคุณ จากนั้นคุณต้องเลือกความสัมพันธ์กับคุณจากนั้นความสัมพันธ์ของคนถัดไปกับเขาจนกว่าคุณจะไปถึงญาติที่คุณต้องการหาคำเรียก และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณ ซึ่งในบางกรณีอาจมีคำเรียกที่แตกต่างกัน หากมีตัวเลือกนี้ เครื่องมือจะแสดงคำเรียกทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจะแสดงคำเรียกแบบมีพินอินกำกับเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหาว่าจะเรียกน้องชายของแม่ของคุณอย่างไรในภาษาจีน คุณจะต้องเลือก คุณ - แม่ - น้องชาย จากนั้นเครื่องมือจะบอกว่าคำนั้นคือ jiù jiù หรือ jiù fù หากเป็นคำเรียกอย่างเป็นทางการ

Copyright © 2012-2018 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us - All rights reserved.