Tạo Khoảng trống các Câu tiếng Trung
Hướng dẫn tạo bài tập tiếng Trung in được

Đây là công cụ giúp tạo các bài tập kèm khoảng trống để người học tiếng Trung điền đáp án. Bạn nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với khoảng trống phía trước để học viên điền đáp án. Ví dụ một câu tiếng Việt: Tôi thích chơi nhạc cụ sẽ trở thành Tôi thích chơi ________(nhạc cụ). Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng.

Đây là công cụ giúp tạo các bài tập kèm khoảng trống để người học tiếng Trung điền đáp án. Bạn nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với khoảng trống phía trước để học viên điền đáp án. Ví dụ một câu tiếng Việt: Tôi thích chơi nhạc cụ sẽ trở thành Tôi thích chơi ________(nhạc cụ). Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ cũng như tiêu đề của phiếu bài tập. Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng.

Other pages and resources

You may also be interested in: