Tra cứu cờ trong tiếng Trung bằng emoji

Muốn tìm quốc gia hay cờ bằng tiếng Trung? Dán emoji vào chúng tôi sẽ cho bạn biết tiếng Trung và bính ấm của lá cờ đó. Có thể xem bằng tiếng Trung giản thể và phồn thể.

Dán vào:

🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹

và bạn sẽ biết xuất xứ của chúng.

Muốn tìm quốc gia hay cờ bằng tiếng Trung? Dán emoji vào chúng tôi sẽ cho bạn biết tiếng Trung và bính ấm của lá cờ đó. Có thể xem bằng tiếng Trung giản thể và phồn thể.

Dán vào:

🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹

và bạn sẽ biết xuất xứ của chúng.

Other pages and resources

You may also be interested in: