Trình tạo Bảng Bingo Số tiếng Trung

 
Còn lại để nhập 9

Hướng dẫn Tạo Bảng Bingo Số đếm tiếng Trung

Tạo bảng bingo với các số đếm tiếng Hoa mà bạn nhập. Mỗi số cách nhau bằng khoảng trắng hay dấu phẩy và có thể lên đến 8 dữ kiện. Bạn có thể chọn kích thước của bảng bingo: 9, 16 hay 25 số. Các số đã nhập sẽ hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Hoa trên bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số đếm tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số đếm tiếng Hoa. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số bất kỳ, bạn có thể dùng công cụ này. 

Tạo bảng bingo với các số đếm tiếng Hoa mà bạn nhập. Mỗi số cách nhau bằng khoảng trắng hay dấu phẩy và có thể lên đến 8 dữ kiện. Bạn có thể chọn kích thước của bảng bingo: 9, 16 hay 25 số. Các số đã nhập sẽ hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Hoa trên bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số đếm tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số đếm tiếng Hoa. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số bất kỳ, bạn có thể dùng công cụ này. 

Other pages and resources

You may also be interested in: