Tiếng Hoa sang Unicode


Trong khung bên tay trái, bạn có thể nhập văn bản mà bạn muốn chuyển sang Unicode hoặc tiếng Hoa. Bạn có thể nhập bính âm hoặc tiếng Hoa để chuyển thành Unicode. Ngoài ra, bạn có thể chuyển từ Unicode thành tiếng Hoa hoặc bính âm. Unicode được sử dụng trực tuyến để đảm bảo rằng văn bản hiển thị đúng khi chữ cái La Mã không chuẩn. Chọn tùy chọn trên trình đơn và nhấn “Chuyển đổi”

Trong khung bên tay trái, bạn có thể nhập văn bản mà bạn muốn chuyển sang Unicode hoặc tiếng Hoa. Bạn có thể nhập bính âm hoặc tiếng Hoa để chuyển thành Unicode. Ngoài ra, bạn có thể chuyển từ Unicode thành tiếng Hoa hoặc bính âm. Unicode được sử dụng trực tuyến để đảm bảo rằng văn bản hiển thị đúng khi chữ cái La Mã không chuẩn. Chọn tùy chọn trên trình đơn và nhấn “Chuyển đổi”

Other pages and resources

You may also be interested in: