Tra cứu Chengyu tiếng Trung

Hướng dẫn tìm thành ngữ

Nhập một hay nhiều ký tự trong ô tìm kiếm và bấm "tìm kiếm". Nếu biết thành ngữ cần tìm bắt đầu hay kết thúc bằng từ gì bạn có thể tìm bằng lệnh cụ thể (chẳng hạn ký tự đầu tiên, ký tự thứ 4) để xem chính xác các thành ngữ tiếng Hoa có chứa các ký tự đó ở vị trí cụ thể. Bạn có thể xem thành ngữ và phần chú thích bằng tiếng Trung giản thể hay phồn thể. Sau khi danh sách thành ngữ đượ tạo, nếu nhấp vào chúng bạn sẽ thấy thêm thông tin và chú thích (bằng tiếng Hoa). Hiện không có chú thích thành ngữ bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể nhấp vào một thành ngữ để xem bút thuận của thành ngữ đó.

Nhập một hay nhiều ký tự trong ô tìm kiếm và bấm "tìm kiếm". Nếu biết thành ngữ cần tìm bắt đầu hay kết thúc bằng từ gì bạn có thể tìm bằng lệnh cụ thể (chẳng hạn ký tự đầu tiên, ký tự thứ 4) để xem chính xác các thành ngữ tiếng Hoa có chứa các ký tự đó ở vị trí cụ thể. Bạn có thể xem thành ngữ và phần chú thích bằng tiếng Trung giản thể hay phồn thể. Sau khi danh sách thành ngữ đượ tạo, nếu nhấp vào chúng bạn sẽ thấy thêm thông tin và chú thích (bằng tiếng Hoa). Hiện không có chú thích thành ngữ bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể nhấp vào một thành ngữ để xem bút thuận của thành ngữ đó.

Other pages and resources

You may also be interested in: