Trình tạo Tìm kiếm Từ Bút thuận tiếng Trung


Hướng dẫn tạo tìm từ bút thuận tiếng Trung

Công cụ mới này tạo "bảng tìm từ" siêu khó từ bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Trung. Điền các ký  tự bạn muốn theo sau bằng khoảng trắng sau đó chọn kích thước ô chữ. Từ cần tìm có thể từ trên xuống dưới, trái sang phải và theo đường chéo (trên và dưới). Vậy nếu ký tự có 7 nét, nó sẽ xuất hiện qua 7 ô. Có một bảng đáp án riêng với các đáp án có màu khác nhau.

Công cụ mới này tạo "bảng tìm từ" siêu khó từ bút thuận (thứ tự nét bút) tiếng Trung. Điền các ký  tự bạn muốn theo sau bằng khoảng trắng sau đó chọn kích thước ô chữ. Từ cần tìm có thể từ trên xuống dưới, trái sang phải và theo đường chéo (trên và dưới). Vậy nếu ký tự có 7 nét, nó sẽ xuất hiện qua 7 ô. Có một bảng đáp án riêng với các đáp án có màu khác nhau.

Other pages and resources

You may also be interested in: