Chuyển đổi phụ đề tiếng Trung

Chosen File:

Chuyển đổi các tập tin phụ đề (SRT) từ tiếng Trung giản thể sang phồn thể và ngược lại. Chỉ cần tải lên tệp của bạn và copy kết quả bên dưới vào tệp .SRT. Bạn cũng có thể làm tương tự với các tệp văn bản (TXT) ở đây.

Chuyển đổi các tập tin phụ đề (SRT) từ tiếng Trung giản thể sang phồn thể và ngược lại. Chỉ cần tải lên tệp của bạn và copy kết quả bên dưới vào tệp .SRT. Bạn cũng có thể làm tương tự với các tệp văn bản (TXT) ở đây.

Other pages and resources

You may also be interested in: