Hán tự (Hán ngữ) và Bính âm sang Katakana tiếng Nhật

Công cụ tiếng Hoa sang Katakana và Bính âm sang Katakana

Bằng công cụ này, bạn có thể chuyển đổi Hán tự hoặc bính âm sang Katakana. Trong khung bên trái, nhập Hán tự (Hán tự giản thể hoặc phồn thể) và sau đó chọn cách mà bạn muốn công cụ chuyển đổi chúng. Tùy chọn đầu tiên là chỉ hiển thị Katakana; tùy chọn thứ hai, hiển thị Katakana với thanh điệu tiếng Hoa; tùy chọn thứ ba, hiển thị Hán tự với Katakana trong ngoặc đơn. Tùy chọn thứ tư, hiển thị Hán tự với Katakana trong ngoặc đơn cùng với chữ số thanh điệu tiếng Hoa. Tùy chọn thứ năm, hiển thị Hán tự với katakana bên dưới cùng với dấu thanh. Thanh điệu này cũng được sử dụng để chuyển đổi Hán ngữ bính âm sang Katakana. Bạn có thể chọn chuyển đổi tiếng Hoa/ bính âm sang Toàn giác, Bán giác hay Hiragana.

Bằng công cụ này, bạn có thể chuyển đổi Hán tự hoặc bính âm sang Katakana. Trong khung bên trái, nhập Hán tự (Hán tự giản thể hoặc phồn thể) và sau đó chọn cách mà bạn muốn công cụ chuyển đổi chúng. Tùy chọn đầu tiên là chỉ hiển thị Katakana; tùy chọn thứ hai, hiển thị Katakana với thanh điệu tiếng Hoa; tùy chọn thứ ba, hiển thị Hán tự với Katakana trong ngoặc đơn. Tùy chọn thứ tư, hiển thị Hán tự với Katakana trong ngoặc đơn cùng với chữ số thanh điệu tiếng Hoa. Tùy chọn thứ năm, hiển thị Hán tự với katakana bên dưới cùng với dấu thanh. Thanh điệu này cũng được sử dụng để chuyển đổi Hán ngữ bính âm sang Katakana. Bạn có thể chọn chuyển đổi tiếng Hoa/ bính âm sang Toàn giác, Bán giác hay Hiragana.

Other pages and resources

You may also be interested in: