Số nguyên tử: 79
Biểu tượng: Au
Tên tiếng Anh: Gold
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Jīn