ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 79
ਚਿੰਨ੍ਹ: Au
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Gold
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Jīn
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.