ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 79
ਚਿੰਨ੍ਹ: Au
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Gold
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Jīn