Từ: 重言
Kí tự La Tinh: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)