စာလုံး: 重言
ပင်းယင်း: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)