Beseda: 重言
Pinyin: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)