სიტყვა: 重言
პინიინი: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)