शब्द: 重言
पिनयिन: zhòng yán
Antonyms:

輕諾

(qīng nuò)