တရုတ္ဘာသာစကားျပန္ ဝက္ဘ္စာမ်က္နွာ မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တရုတ္ဘာသာစကားေလ့လာရန္ ကိရိယာ ေနရာ

တရုတ္ဘာသာ စကားျပန္ ဝက္ဘ္စာမ်က္နွာ တြင္ တရုတ္ဘာသာေလ့လာရန္ ကိရိယာမ်ားစြာရွိပါသည္။

သင့္တရုတ္နာမည္ကိုရွာပါ - သင့္ အဂၤလိပ္နာမည္ကိုထည့္ၿပီး တရုတ္နာမည္ကိုရယူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီမွာ တရုတ္နာမည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး သင့္အမည္ကို တရုတ္စာလံုးျဖင့္ ျမင္ရ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

တရုတ္စာသားအထားအသိုေျပာင္းလဲပါ - စာသားကိုထည့္ၿပီး ညာဘက္ မွဘယ္ဘက္၊ အေပၚမွေအာက္သို႔ သို႔မဟုတ္ စာသားအား အေပၚမွ ေအာက္သို႔ ဝင္လာေအာာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ္ပံု၊စာ သုိ႔မဟုတ္ PDF ဖိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္စာရိုက္ထည့္ၿပီး အသံနားေထာင္ပါ - ရိုးရာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုး တရုတ္ဘာသာကို ေလးေထာင့္ကြက္အတြင္း ထည့္ၿပီး အကၡရာတစ္ခုခ်င္းစီကို မန္ဒရင္းအသံျဖင့္ နားဆင္ႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူစကၠဴပန္းလိပ္မ်ား ဖန္တီးပါ - ေခါင္းစီးစာတန္း ၃စံုကို မတူညီေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္အတူ ဖန္တီးႏုုိင္ပါသည္။

အကၡရာတစ္လံုးအတြက္ စာရိုက္ရသည့္အဆင့္ဆင့္ကို ရွာေဖြပါ - တရုတ္စာသားကို ရိုက္ထည့္ၿပီး အကၡရာတစ္လံုးခ်င္းစီ၏ စာရိုက္ရသည့္အဆင့္ကို လုပ္ရွားမႈပံုရိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အကၡရာတစ္လံုးခ်င္းစီ သီးသန္႔၊ သို႔မဟုတ္ အားလံုးအားတၿပိဳက္နက္္တည္း ျမင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ စာသားအေရာင္ႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းကိုလည္း ျပသထားသည့္အတုိင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

တရုတ္အကၡရာ အေရးအသား ေလ့က်င့္ရေသာ စာရြက္မ်ား ဖန္တီးပါ - ဤအရာသည္ တရုတ္အကၡရာမ်ားအား ကိုယ္တုိင္ေလ့က်င့္ရသည့္ စာရြက္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ေထာက္ကူ ကိရိယာျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ စာရိုက္ရသည့္အဆင့္ဆင့္ကို ျပသေပးေသာ hanzi ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး ေလ့က်င့္စာရြက္ထဲသို႔ ပင္းယင္းစာကို ထည့္ၿပီး ပံုစံႏွင့္ စာလံုး ကဲ့သို႔ အရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ဒီအဆင့္ကိုၿပီးသည္ႏွင့္ PDF ဖိုင္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး သင္ဖန္တီးထားေသာ အကၡရာ ေလ့က်င့္စာရြက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။

နံပါတ္မ်ားကို တရုတ္နံပါတ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲပါ - အာရပ္ဘာသာ ဂဏန္းေျခ (ဆိုလုိသည္မွာ ၁၂၃၄) ကို တရုတ္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ သမားရိုးက် တရုတ္နံပါတ္မ်ား (ဘဏ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္) သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ၿပီး ပင္းယင္း ကို ထည့္ပါ။ တရုတ္နံပါတ္မ်ားမွလည္း ဂဏန္းေျခမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

ရိုးရိုး-ရိုးရာ ေျပာင္းလဲျခင္း - ရိုးရိုး တရုုတ္ဘာသာ မွ ရိုးရာသို႔ ေျပာင္းလာရန္ ႏွင့္ ရိုုးရာတရုတ္ဘာသာမွ ရိုးရိုးသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္စာသားမ်ား မွ ပံုရိပ္မ်ား - စာလံု ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အေရာင္မ်ားကိုေရြး၍ စာသားကိုရိုက္ထည့္ပါက တရုတ္စာလံုးမ်ားကို ပံုရိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ပင္းယင္း ေျပာင္းလဲပါ - တရုတ္ဘာသာ အကၡရာမ်ားကို ပင္ရင္းသို႔ ေျပာင္းပါ။ ဤ ကိရိယာသည္ ရိုးရိုးႏွင့္ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာမွ ပင္းယင္း သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါသည္။ ပင္းယင္း သည္ ကမာၻေပၚရွိ တရုတ္ဘာသာစကား ေလ့့လာသူမ်ားစု အသံုးျပဳေသာ အသံထြက္အား စာျဖင့္ ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ဴးရင္း ကိရိယာ - တရုတ္အကၡရာမ်ားကို က်ဴးရင္း (ေပၚေဖၚေမာေဖာ ဟုလည္း ေခၚပါသည္) အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။ က်ဴးရင္း သည္ ထုိင္ဝမ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးရင္း မွ ပင္းယင္း (တရုတ္အသံထြက္အား ေရးသားထားျခင္း) သို႔လည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

ယူနီကုဒ္ ကိရိယာ - တရုတ္အကၡရာ (hanzi)မ်ားကို ယူနီကုဒ္၊ ယူနီကုဒ္ မွ တရုတ္၊ ပင္းယင္း မွ ယူနီကုဒ္ ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ မွ ပင္းယင္း သို႔ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။ ယူနီကုဒ္ ကို တရုတ္စာသားမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ ေပၚေစရန္ အသံုးျပဳသည္။

ပင္းယင္းအသံေနအသံထား ေျပာင္းလဲပါ -  နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ပင္းယင္း ကို အသံေနအသံထားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။

တရုတ္ဘာသာ အကၡရာမ်ားကို Hangul သို႔ေျပာင္းလဲပါ - ဤတရုတ္ဘာသာ သင္ေထာက္ကူကိရယာႏွင့္အတူ၊ တရုတ္ဘာသာကို ရိုက္ထည့္ပါက Hangul ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကို ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

တရုတ္ဘာသာ အကၡရာမ်ားကို Katakana သို႔ေျပာင္းလဲပါ - တရုတ္ဘာသာ ရိုက္ထည့္ပါက Katakana ဘာသာေျပာင္းလဲျခင္းကို ကိုျမင္ရပါလိမ့္မည္။ Katakana သုိ႔ အသံေနအသံထားထည့္ရန္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကိရိယာသည္ Zenkaku၊ Hankaku ႏွင့္ Hiragana သုိ႔႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္ဘာသာ အကၡရာမ်ားမွ ဆိုင္ရစ္လစ္သို႔ -  တရုတ္ဘာသာကို ရိုက္ထည့္ၿပီး ဆိုင္ရစ္လစ္ ဘာသာျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဒါက တရုတ္မွ ဆိုင္ရစ္လစ္ သို႔ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ေသာစကားသံႏွင့္ တရုတ္ဘာသာကို စာလံုးအသံထြက္ေပးလိမ့္မည္။ ဆိုင္ရစ္လစ္ သို႔ အသံေနအသံထားကိုလည္း ထည့္ႏိုင္ပါသည္။

တရုတ္မိသာစုအမ်ိဳးအေဆြမ်ား -  တရုတ္မိသားစုအမ်ိဳးအေဆြမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အတိအက် ရည္ညႊန္းျပရာတြင္ ခက္ခဲပါသည္။ ဤကိရိယာႏွင့္အတူ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ သင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တရုတ္အမည္မ်ားကို ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

စာသားသည္ ရိုးရိုး သို႔ဟုတ္ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာ ျဖစ္မျဖစ္ ရွာေဖြပါ - တရုတ္ဘာသာစကားကို ထည့္လိုက္ပါက မည္သည့္ တရုတ္အကၡရာျဖစ္သည္ကို ေျပာျပေပးပါလိမ့္မည္။

တရုတ္ အကၡရာမ်ားကို ေရတြက္ပါ - hanzi တြင္ ထည့္ပါက စကားတစ္ခုတြင္ တရုတ္အကၡရာ မည္မွ်ပါဝင္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္ နကၡတ္ေဗဒဆိုင္ရာ ႏွစ္ - သင့္ ေမြးေန႔ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး မည္သည့္ တရုတ္ နကၡတ္ဆိုင္ရာႏွစ္တြင္ ေမြးသည္ကို ရွာေဖြပါ။

တရုတ္စာတန္းထိုး ေျပာင္းလဲျခင္း - ရိုးရိုးတရုတ္ဘာသာ စာတန္းထိုး (SRT) မွ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာသို႔ ေျပာင္းႏိုင္သည္။

တရုတ္စာသား TXT ေျပာင္းလဲျခင္း - စာသား ဖိုင္လ္မ်ား (TXT) မ်ားကို ရိုးရိးတရုတ္ဘာသာမွ ရိုးရာသို႔ေျပာင္းလဲေပးသည္။

 

ေဝါဟာရကိရိယာမ်ား

အလံ emoji ေဖာ္ျပျခင္း - အလံ emoji ကုိရိုက္ထည့္ၿပီး တရုတ္အမည္ကို ပင္းယင္း ႏွင့္အတူ ရပါလိမ့္မည္။ ရိုးရိုး သို႔မဟုတ္ ရိုးရာတရုတ္စာသားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ။

တရုတ္ဘာသာစကား ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸါယ္ရွာျခင္း - ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸါယ္သိလိုေသာ စာလံုးကို ရိုထည့္ပါက ပင္းယင္း ႏွင့္အတူ ဆန္႔က်င္ဘက္စာလံုးမ်ားကို ရပါလိမ့္မည္။

တရုတ္စာလံုး(အီဒီယမ္မ်ား) ေဖာ္ျပျခင္း - အကၡရာမ်ား၏ အီဒီယမ္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး စကားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားအကၡရာမ်ား ဆိုလိုသည္မွာ စတုတၳေျမာက္ အကၡရာ မ်ား၏ အီဒီယမ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏုိင္ပါသ္ည။ ရိုးရိုး ႏွင့္ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာ ႏွင့္ ပင္းယင္းတြင္ျဖစ္သည္။

ျဒပ္အစဥ္လုိက္ျပဇယား - ျဒပ္စင္မ်ား၏ တရုတ္အမည္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ တရုတ္ဘာသာ ျဒပ္အစဥ္လိုက္ျပဇယား

_________

ကန္တံုစကား ကိရိယာမ်ား - ကန္တံု တရုတ္ဘာသာစကားမွ Jyutpin သို႔ ေျပာင္းလဲေပးေသာ ကိိရိယာပါဝင္သည့္ ကန္တံု ဘာသာေလ့လာသင့္ယူႏုိင္ေသာ ကိရိယာ။Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.