Từ: 长篇
Kí tự La Tinh: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)