စာလုံး: 长篇
ပင်းယင်း: cháng piān
Antonyms:

短篇

(duǎn piān)