Số nguyên tử: 69
Biểu tượng: Tm
Tên tiếng Anh: Thulium
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Diū