ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 69
ਚਿੰਨ੍ਹ: Tm
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Thulium
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Diū
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.