ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 69
ਚਿੰਨ੍ਹ: Tm
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Thulium
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Diū