Từ: 購價
Kí tự La Tinh: gòu jià
Antonyms:

售價

(shòu jià)