სიტყვა: 購價
პინიინი: gòu jià
Antonyms:

售價

(shòu jià)