စာလုံး: 購價
ပင်းယင်း: gòu jià
Antonyms:

售價

(shòu jià)