Từ: 推斷
Kí tự La Tinh: tuī duàn
Antonyms:

斷定

(duàn dìng)