စာလုံး: 推斷
ပင်းယင်း: tuī duàn
Antonyms:

斷定

(duàn dìng)