Palavra: 推斷
Pinyin: tuī duàn
Antonyms:

斷定

(duàn dìng)