Từ: 恆量
Kí tự La Tinh: héng liáng
Antonyms:

變量

(biàn liáng)