Ord: 恆量
Pinyin: héng liáng
Antonyms:

變量

(biàn liáng)