คำ: 恆量
พินอิน: héng liáng
Antonyms:

變量

(biàn liáng)