शब्द: 恆量
पिनयिन: héng liáng
Antonyms:

變量

(biàn liáng)