სიტყვა: 恆量
პინიინი: héng liáng
Antonyms:

變量

(biàn liáng)