Từ: 裂缝
Kí tự La Tinh: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)