სიტყვა: 裂缝
პინიინი: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)