စာလုံး: 裂缝
ပင်းယင်း: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)