Paraula: 裂缝
Pinyin: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)