Từ: 摘要
Kí tự La Tinh: zhāi yào
Antonyms:

全文

(quán wén)