Kata: 摘要
Pinyin: zhāi yào
Antonyms:

全文

(quán wén)