စာလုံး: 摘要
ပင်းယင်း: zhāi yào
Antonyms:

全文

(quán wén)