Từ: 匆促
Kí tự La Tinh: cōng cù
Antonyms:

从容

(cóng róng)