शब्द: 匆促
पिनयिन: cōng cù
Antonyms:

从容

(cóng róng)