စာလုံး: 匆促
ပင်းယင်း: cōng cù
Antonyms:

从容

(cóng róng)