Palavra: 匆促
Pinyin: cōng cù
Antonyms:

从容

(cóng róng)